Copyright

This website is sponsored by Kamwe Bible Translation Committee.

Má ndərə na və wsi tə nkwaâ ná, ba na ɗafətə tə́ kamwe_project@nbtt.org

Se KBTC ɗatə yə

Translated Materials, Arts,gospel songs and Films