Samə wa lə səkə Website nga Kamwe

Samə wa nggwasama-rayə́ Ká Mwə. Tsəma ya-yə ri? Tsəma tlə́ rə fwəwə handa ra zi ri? Na wa nkwa kə ɓwa-ramyi kwá ɓwagə tsa mənə! Njə́ nkwaa ndza yəa sənata wsha mbweghie wshaa shi-ramyi ba ndza-ramyi.